Statut Fundacji
STATUT FUNDACJI BYŁYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY SIŁ SPECJALNYCH „SZTURMAN"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą: Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN" (zwana dalej "Fundacją"), ustanowiona przez:

1) Duch Jacek,

2) Dylewski Wojciech,

3) Łazarski Sławomir,

zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusz Hannę Kacprzak – Kucharską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Pl. Konstytucji 4/39 (rep. A 2451/2009), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), a także postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.

§ 3.

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 6.

1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem SZTURMAN - w otoku treść: Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych i adres siedziby.

2. Fundacja może używać skrótu swej nazwy, w tym także odpowiedników tej nazwy w językach obcych i znaku graficznego, który odróżnia ją od innych tego typu placówek i jest chroniony prawem.

3. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7.

1. Nadzór nad Fundacją, co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w jakim Fundacja została ustanowiona sprawuje Minister Obrony Narodowej.

2. Nadzór nad Fundacją w sferze działalności, jako organizacji pożytku publicznego sprawuje Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozdział II

Cele Fundacji

§ 8.

Celami Fundacji są:

1. organizowanie pomocy socjalnej i prawnej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa żołnierzom i funkcjonariuszom uczestniczącym w misjach poza granicami kraju oraz wykonujących zadania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także ich rodzinom;

2. organizowanie opieki znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa rodzinom oraz osobom bliskim poszkodowanych lub poległych żołnierzy i funkcjonariuszy sił specjalnych;

3. organizowanie opieki znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa byłym żołnierzom i funkcjonariuszom sił specjalnych, którzy uzyskali uprawnienia emerytalne i rentowe;

4. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej;

6. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;

§ 81.

1. Cele Fundacji są realizowane poprzez:

1.1.organizowanie i finansowanie leczenia, rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego dla żołnierzy i funkcjonariuszy powracających z misji poza granicami kraju oraz wykonujących zadania służbowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

I.2.organizowanie i finansowanie pomocy prawnej dla wyżej wymienionych żołnierzy i funkcjonariuszy;

2.l.organizowanie i zapewnienie pomocy finansowej, prawnej i wsparcia psychologicznego dla rodzin oraz osób bliskich poszkodowanych lub poległych żołnierzy i funkcjonariuszy sit specjalnych;

2.2.finansowanie programów stypendialnych i szkoleniowych oraz zapomóg finansowych dla dzieci emerytów, rencistów oraz poległych żołnierzy i funkcjonariuszy sił specjalnych;

3.1.organizowanie i finansowanie szkoleń aktywizujących zawodowo dla odchodzących do rezerwy żołnierzy i funkcjonariuszy sit specjalnych;

3.2 .organizowanie i finansowanie zapomóg finansowych i spotkań integracyjnych dla emerytów i rencistów odbywających w przeszłości służbę w sitach specjalnych;

4.1.prowadzenie W szkotach ponad gimnazjalnych szkoleń, wykładów i seminariów promujących zawody związane z obronnością i bezpieczeństwem kraju;

4.2.organizowanie obozów szkoleniowych mających na celu uzyskanie specjalności pożądanych do służby w siłach specjalnych;

4.3.prowadzenie działań pomocnych w rekrutacji do służby w formacjach mundurowych;

5.1.organizowanie spotkań okolicznościowych, w tym ukazujących obyczaje i tradycje polskie;

5.2.otganizowanie spotkań z młodzieżą w celu utrwalania pamięci z dziejów walk niepodległościowych oraz kultywowania i propagowania tradycji narodowych i patriotycznych;

6.1.organizacja imprez oraz konkursów upowszechniających wiedzę i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności;

6.2.prowadzenie działalności szkoleniowo-informacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludność.

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo W organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

5. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich ustawowych obowiązków.

6. W rozmiarach strużących realizacji celów statutowych, Fundacja prowadzi działalność gospodarcza i handlową zgodnie z paragrafem 1.1. niniejszego statutu.

7. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, a także z ustawą z dnia 16 kwietnia 1984r o fundacjach (Dz. U. z 199Lr, Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z foo3, Nr 96, poz. 873 ze zm.}, a także niniejszego Statutu.

Rozdział III

Majątek oraz źródła finansowania Fundacji

§ 9.

1.Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 30000,00 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych), w całości przekazany przez Fundatorów w równych częściach.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 10.

Źródłami finansowania Fundacji są:

a) darowizny, spadki i zapisy,

b) dotacje i subwencje osób prawnych,

c) dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych,

d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

e) dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

f) fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

§ 101.

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 102.

1. Cały dochód fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

3. W przypadku powołania do dziedziczenia, Zarząd - za zgodą Rady Fundacji - składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili założenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 5000,00 (słownie: pięciu tysięcy) złotych lub w przypadku osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium RP – 2000,00 (słownie: dwóch tysięcy) euro, uzyskują, o ile wyrażą takie życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Rozdział IV

Zasady i formy działalności gospodarczej Fundacji

§ 11.

1. Działalność gospodarcza Fundacji służyć ma realizacji celów, o których mowa w § 8.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1.) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, a w szczególności:

a) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),

b) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z),

c) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),

d) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),

e) Pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.29.Z),

f) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z).

2.) INFORMACJA I KOMUNIKACJA, a w szczególności:

a) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

b) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

c) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z).

3.) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA, a w szczególności:

a) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

4.) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI,

a w szczególności:

a) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

b) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

c) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z).

5.) DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, a w szczególności:

a) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

b) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

c) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),

d) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

6.) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA, a w szczególności:

a) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),

b) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),

c) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),

d) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),

e) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),

f) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),

g) Działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z),

h) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),

i) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),

j) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),

k) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),

l) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),

m) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

7.) EDUKACJA, a w szczególności:

a) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

b) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z),

c) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

d) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).

8.) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ,

a w szczególności:

a) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),

b) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),

c) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

§ 12.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyodrębniając przychody i koszty dla każdego rodzaju działalności wymienionego w § 11, służącą realizacji jej celów w sposób zgodny ze statutem.

2. W księgach rachunkowych Fundacji, działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności społecznej.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

4. Straty z prowadzonej przez Fundację działalności pokrywane są z dochodów uzyskanych w następnych latach.

5. Działalność na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Fundację po ich uprzednim uzyskaniu.

§ 13.

1. W celu wykonywania działalności gospodarczej Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie spółki osobowe zwane dalej w treści zakładami.

2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy/prezesi powołani przez Zarząd Fundacji.

3. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków władz zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

4. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

Rozdział V

Organy Fundacji

§ 14.

Organami Fundacji są:

1) Konwent Fundatorów,

2) Rada Fundacji,

3) Zarząd Fundacji.

§15.

1. Konwent Fundatorów jest organem Fundacji, w skład którego wchodzą wszyscy Fundatorzy, którzy w oświadczeniu z dnia 23 marca 2009 roku powołali Fundację, chyba że złożyli pisemną rezygnację z uczestnictwa. Fundatorzy mogą uczestniczyć w posiedzeniach przez pełnomocników. Każdy z Fundatorów może wskazać swojego następcę, który będzie uprawniony do uczestniczenia w pracach Konwentu Fundatorów na prawach Fundatora. Fundator może wskazać swojego następcę w testamencie.

2. Konwent Fundatorów może podejmować uchwały w każdej sprawie dotyczącej działania Fundacji na posiedzeniach Konwentu lub w trybie pisemnym, jeżeli okaże się to niezbędne do dalszego jej sprawnego funkcjonowania, w szczególności Konwent Fundatorów inicjuje procedurę powoływania Rady Fundacji na nową kadencję oraz uzupełnienia jej składu w trakcie kadencji jeżeli jej skład liczebny zmniejszy się poniżej poziomu minimalnego określonego w §16 ust. 2.

3. Konwent Fundatorów może podejmować ważne uchwały jeżeli na posiedzenie Konwentu zostali zaproszeni wszyscy Fundatorzy, a bierze w nim udział co najmniej dwóch Fundatorów. W zaproszeniu na posiedzenie, które może zwołać Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z Fundatorów oraz każdy Fundator należy podać przedmiot posiedzenia. Z posiedzenia Konwentu Fundatorów sporządza się pisemny protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu Fundatorzy.

4. Konwent Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Każdy Fundator ma jeden głos.

5. Uchwałę Konwentu Fundatorów uważa się za podjęta również w trybie pisemnym, jeżeli na dokumencie zawierającym pełny tekst uchwały oraz oświadczenie o akceptacji głosowania w trybie pisemnym i zgodzie na treść uchwały, każdy z Fundatorów złoży swój podpis.

6. Konwent Fundatorów przestaje funkcjonować jeżeli jego skład będzie mniejszy aniżeli dwóch Fundatorów, wówczas jego funkcje przejmuje ten z Fundatorów, który złoży do Fundacji pisemne oświadczenie o woli pełnienia tej funkcji.

§ 16.

1. Rada Fundacji powoływana jest na wspólne kadencje trwające 4 lata.

2. Rada Fundacji składa się minimalnie z 6, a maksymalnie z 15 członków.

3. Radę Fundacji tworzą osoby o uznanym autorytecie zawodowym i moralnym skupione wokół idei Fundacji, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji, z zastrzeżeniem, że niezależnie od liczby jej członków, w każdym czasie co najmniej 3/4 członków Rady musi legitymować się minimum 3 letnią służbą w niżej wymienionych formacjach specjalnych i formacjach które powstały w wyniku ich przekształcenia lub podziału realizując przy tym zadania przewidziane dla formacji specjalnych:

1) Jednostka „GROM"

2) 1 Pułk Specjalny Komandosów

3) 6 Brygada Desantowo Szturmowa

4) Brygada Kawalerii Powietrznej

5) Jednostka specjalna MARYNARKI WOJENNEJ „FORMOZA"

6) Formacje specjalne Policji

7) Agencja Wywiadu

8) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

9) Służba Wywiadu Wojskowego

10) Służba Kontrwywiadu Wojskowego

11) Centralne Biuro Antykorupcyjne

12) Formacje specjalne Straży Granicznej

13) Formacje specjalne Żandarmerii Wojskowej

14) Biuro Ochrony Rządu

15) Innych formacji specjalnych

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 35 w zakresie powołania pierwszej Rady Fundacji, ustala się następującą procedurę powoływania Członków Rady Fundacji:

1) Konwent Fundatorów występuje do kandydata na Członka Rady Fundacji z pisemną propozycją objęcia funkcji Członka Rady Fundacji;

2) Kandydat na Członka Rady składa pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków Członka Rady Fundacji wg wzoru załączonego do pisemnej propozycji Konwentu Fundatorów wskazanej w pkt.1) powyżej;

3) data otrzymania przez Fundację pisemnego oświadczenia wskazanego w pkt.2) stanowi datę powołania Członka Rady Fundacji;

4) jeżeli kandydat, do którego Konwent Fundatorów wystąpiło z pisemną propozycją objęcia funkcji Członka Rady Fundacji nie złoży oświadczenia do Fundacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania propozycji przyjmuje się, że kandydat nie wyraża zgody na pełnienie funkcji Członka Rady Fundacji.

5. Rada ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

6. Przewodniczący kieruje pracą Rady Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji, w szczególności do zadań Przewodniczącego należy:

a) przewodniczenie posiedzeniom Rady;

b) organizowanie prac Rady;

c) ustalanie harmonogramu prac Rady, w szczególności przez ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Rady;

d) zawieranie umów o pracę z Prezesem Zarządu oraz pozostałymi członkami Zarządu Fundacji, na warunkach określonych przez Radę;

e) przedstawianie projektu Regulaminu Rady Fundacji.

7. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego jego obowiązki i kompetencje w tym okresie przejmuje Wiceprzewodniczący. Niezależnie od powyższego, Wiceprzewodniczący może działać z upoważnienia Przewodniczącego.

8. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

a) rezygnacji,

b) śmierci,

c) upływu kadencji Rady,

d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

e) dłuższego niż rok nie wykonywania obowiązków członka Rady lub nie uczestniczenia w dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji w danym roku kalendarzowym, bez usprawiedliwienia nieobecności wobec Przewodniczącego Rady,

f) wykluczenia z funkcji Członka Rady uchwałą Rady Fundacji z powodu istotnego naruszenia Statutu Fundacji, działania na szkodę Fundacji lub narażania wizerunku Fundacji w środowisku.

9. Członek Rady Fundacji może zostać powołany na kolejną kadencję tylko dwa razy.

10. Rada Fundacji może w trakcie trwania kadencji występować do Konwentu Fundatorów o powołanie nowych Członków Rady w granicach liczebnych określonych w §16 ust.2 statutu. Postanowienia §16 ust.4 stosuje się odpowiednio.

11. Konwent Fundatorów wszczyna z urzędu postępowanie określone w §16 ust.4 jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie ujawnione, że liczba Członków Rady będzie mniejsza od minimalnej określonej w ust.2.

12. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

13. Z tytułu udziału w posiedzeniu Rady Fundacji Członkom Rady Fundacji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie odpowiadające wysokości diety oraz kosztom podróży i zakwaterowania obliczone na zasadach określonych we właściwych przepisach w sprawie ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i za granicą.

14. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec członków Zarządu pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia lub innego stosunku prawnego lub faktycznego.

15. Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie, Konwencie Fundatorów lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

16. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez poszczególnych członków Zarządu, Rada Fundacji wyznacza ze swojego grona osobę lub osoby do czasowego, jednak nie dłużej niż trzy miesięcznego, pełnienia tych funkcji, do chwili ukonstytuowania nowego Zarządu. W powyższym przypadku ust. 15 stosuje się odpowiednio.

17. Rada Fundacji oraz każdy z jej Członków może w trakcie trwania kadencji występować do Konwentu Fundatorów o zwołanie Nadzwyczajnego posiedzenia Rady, którego jedynym punktem porządku obrad będzie odwołanie Członka Rady; Konwent Fundatorów zwoła Nadzwyczajne posiedzenie Rady, jeżeli wystąpienie o zwołanie tego posiedzenia będzie wskazywać statutowe podstawy odwołania wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem potwierdzającym zasadność wniosku o odwołanie Członka Rady.

§ 17.

Rada Fundacji jest organem określającym ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji we wszystkich obszarach jej działania w tym kontrolę organów zarządzających.

Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:

1. sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,

2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji w tym sprawozdań finansowych,

3. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności Fundacji,

4. żądania od Zarządu Fundacji złożenia wszelkich wyjaśnień mających związek z Fundacją na piśmie,

5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji z zastrzeżeniem §20, ust. 4 i § 36,

6. podejmowanie uchwał w innych sprawach wnioskowanych przez Zarząd Fundacji,

7. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Fundacji zobowiązań, których wartość przekracza równowartość 5.000 euro,

8. uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji,

9. opiniowanie na wniosek Zarządu Fundacji kierunków i programów działania Fundacji,

10. wyrażanie opinii w sprawach wniosków Zarządu Fundacji o przystępowaniu Fundacji do spółek i organizacji, w tym do zakładania takich spółek i organizacji.

11. wyrażanie opinii w sprawach wniosku Zarządu Fundacji o likwidacji Fundacji,

12. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, a w szczególności w sprawie zasad korzystania z nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego przez uprawnione osoby,

13. przyznawanie wyróżnień honorowych dla osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji.

§ 18.

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie w formie zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Konwentu Fundatorów, Członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.

5. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół. Protokół posiedzenia Rady podpisują obecny na posiedzeniu Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz protokolant.

6. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej składu. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

7. Uchwały Rady Fundacji uważa się za podjętą również w trybie pisemnym, jeżeli na dokumencie zawierającym pełny tekst uchwały oraz oświadczenie o akceptacji głosowania w trybie pisemnym i zgodzie na treść uchwały, każdy z Członków Rady Fundacji złoży swój podpis. Za datę podjęcia uchwały w trybie pisemnym uznaje się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego Rady Fundacji. Uchwały w sprawie powołania lub odwołania Członków Zarządu nie mogą być podejmowane w trybie pisemnym.

8. Uchwały są podejmowane w głosowaniach jawnych. W sprawach osobowych głosowania są tajne. Ponadto głosowanie tajne zarządza Przewodniczący na wniosek co najmniej jednego Członka Rady.

§ 19.

Roczne sprawozdania Fundacji Rada Fundacji zatwierdza w terminie zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca każdego następnego roku kalendarzowego.

§ 20.

1. Na czele Fundacji stoi Zarząd Fundacji składający się od trzech do sześciu Członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów, z zastrzeżeniem, że co najmniej 2/3 członków Zarządu musi legitymować się minimum 3 letnią służbą w formacjach specjalnych wymienionych w § 16 ust. 3.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 36 dotyczących powołania pierwszego Zarządu, Zarząd Fundacji powoływany jest na wspólne sześcioletnie kadencje, bez ograniczeń liczby kadencji.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, po ustaniu kadencji pierwszego Zarządu Fundacji, następne składy Zarządu powołuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.

4. Kadencja pierwszego Zarządu ulega automatycznemu wydłużeniu na kolejny okres sześcioletni jeżeli Zarząd Fundacji w czasie trwania pierwszej kadencji uzyskał min. 60% wzrost środków finansowych wydatkowanych bezpośrednio na cele fundacji opisane w § 8. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się w przypadku kolejnych kadencji Zarządu.

5. Zarząd Fundacji może w trakcie trwania kadencji występować do Rady Fundacji o powołanie nowych Członków Zarządu w granicach liczebnych określonych w §20 ust.1.

6. Zarząd Fundacji uchwala Regulamin Organizacyjny Fundacji. Regulamin Organizacyjny Fundacji określa w szczególności liczbę i zadania jednostek organizacyjnych Fundacji.

7. Zarząd Fundacji uchwala regulaminy organizacyjne zakładów o których mowa w § 13.

8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

1) upływu kadencji,

2) rezygnacji,

3) śmierci,

4) odwołania przez Radę Fundacji, która większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady; Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu Fundacji w przypadku:

a) dłuższego niż rok nie pełnienia obowiązków członka Zarządu lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu Fundacji w danym roku kalendarzowym,

b) istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.

§ 21.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

§ 22.

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, chyba że choćby jeden z Członków Zarządu zażądał przeprowadzenia głosowania tajnego. W sprawach niewymagających uchwały zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Fundacji, Zarząd podejmuje decyzje w sposób określony w § 21 ust. 2.

2. Zarząd Fundacji jest właściwy do:

1) reprezentowania Fundacji na zewnątrz;

2) kierowania bieżącą działalnością Fundacji;

3) opracowywania na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;

4) opracowywania wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;

5) sprawowania zarządu nad majątkiem Fundacji;

6) zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji;

7) powoływania oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

8) opracowywania regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

9) przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

3. Zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania, którego wysokość przekracza równowartość 5.000 euro, wymaga dla swej ważności uzyskania zgody Rady Fundacji w formie stosownej uchwały.

4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

5. Zarząd Fundacji przedkłada do zatwierdzenia Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca,

§ 23.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, bądź na żądanie dwóch członków Zarządu, a także na żądanie Rady Fundacji lub Konwentu Fundatorów.

3. Członkowie Zarządu winni być zawiadamiani o terminie co najmniej na 5 dni przed datą posiedzenia.

4. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu osobowego Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu Fundacji.

6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Rady Fundacji oraz Konwentu Fundatorów.

7. Z przebiegu posiedzenia sporządza się pisemny protokół podpisywany przez wszystkich uczestników posiedzenia. W protokole zamieszcza się informację o osobach uczestniczących w posiedzeniu, przyjętym porządku obrad, przebiegu posiedzenia, w tym pełną treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania.

§ 24.

1. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie z zastrzeżenie ust. 2, 3 i 7 niniejszego paragrafu:

a) miesięczne - ryczałtowe w wysokości:

- Prezes Zarządu – 90 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- Wiceprezes Zarządu – 80 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- Członek Zarządu – 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

b) dodatkowe - zmienne, dla każdego Członka Zarządu Fundacji w wysokości 1,00 % od wielkości środków finansowych wydatkowanych w danym roku rozrachunkowym bezpośrednio na cele fundacji opisane w § 8.

2. Pierwszy Zarząd fundacji działa na zasadzie Wolontariatu do dnia 31.12.2013 roku nie pobierając w tym okresie wynagrodzenia za swoją działalność.

3. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może podjąć uchwałę o czasowym odstąpienia od pobierania wynagrodzenia i działaniu na zasadzie Wolontariatu.

4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą wypełniać swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę lub umowę innego rodzaju.

5. W umowach z członkami Zarządu Fundacji Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji; w umowach o pracę z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji -Prezes Zarządu.

6. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane jest ze środków Fundacji.

7. Suma wynagrodzenia ryczałtowego i dodatkowego, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć wysokości określonej w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000r, Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

§ 25.

Zarząd Fundacji, niezależnie od obowiązku składania sprawozdań, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) jest zobowiązany do kwartalnego składania sprawozdań z realizacji celów określonych w § 8, poprzez publikacje w mediach elektronicznych oraz przesyłania biuletynów informacyjnych do formacji specjalnych wymienionych w § 16 ust. 3.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 26.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 27.

1. Proces likwidacji Fundacji rozpoczyna się podjęciem przez Zarząd Fundacji pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Fundacji uchwały zawierającą wniosek o likwidację Fundacji.

2. Rada Fundacji pozytywnie opiniując uchwałę Zarządu zawierającą wniosek o likwidację Fundacji, wyznacza likwidatora lub likwidatorów, którymi mogą być dotychczasowi członkowie Zarządu Fundacji.

3. Rada Fundacji może odwołać likwidatora i powołać na jego miejsce innego.

4. Otwarcie likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego.

§28.

1. Likwidator (likwidatorzy) Fundacji powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji. Nowe zobowiązania mogą oni zaciągać tylko wówczas, gdy jest to konieczne do zakończenia bieżących spraw Fundacji.

2. Likwidator (likwidatorzy) powinni ogłosić o otwarciu likwidacji Fundacji wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 1 miesiąca. Sposób tego ogłoszenia określa Rada Fundacji.

3. Likwidator (likwidatorzy) sporządzają bilans otwarcia likwidacji, a po przeprowadzeniu likwidacji - bilans jej zamknięcia. Bilanse te przedstawiane są Radzie Fundacji do zatwierdzenia.

§29.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami Fundacji. Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Fundacji.

§30.

1. Po zatwierdzeniu bilansu zamknięcia likwidacji Rada Fundacji podejmuje uchwałę o zamknięciu likwidacji.

2. Po zakończeniu likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie Fundacji z rejestru.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 31.

Zasady działania Fundacji i tryb podejmowania decyzji przez jej organy w sprawach nieuregulowanych w Statucie ustala Zarząd Fundacji.

§ 32.

Szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej Fundacji określa uchwalony przez Zarząd Fundacji „Regulamin organizacyjny Fundacji".

§ 33.

1. Zmian w statucie Fundacji może dokonać Konwent Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo Rady Fundacji.

2. Zmiany Statutu obowiązują z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć:

a) celów określonych w paragrafie 8 oraz sposobów ich realizacji.

b) zasad wynagradzania członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

c) zasad powoływania i odwoływania Zarządu.

§ 34.

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.


Warszawa, dn.04.02.2013 r.