Zawody Sportowo – Obronne "Proobronni 2017"

Zawody obejmują konkurencje zespołowe, które są sprawdzianem umiejętności ogólnowojskowych członków organizacji proobronnych, uczniów klas mundurowych i młodzieży akademickiej studiującej na kierunkach bezp. wewnętrzne lub obrona narodowa. Zawody na szczeblu centralnym organizowane są w formie wieloboju, z punktami poszczególnych konkurencji umiejscowionymi na pętli taktycznej realizowanej w czasie dwóch dni. Reprezentacje w obu etapach zawodów startują według wylosowanej kolejności startu, ustalonej na losowaniu podczas odprawy technicznej dla kapitanów reprezentacji. Drużyny zostaną sklasyfikowane w kategorii męskiej i żeńskiej (drużyny mieszane sklasyfikowane zostaną w kategorii męskiej
- W Mistrzostwach uczestniczą 8-osobowe reprezentacje organizacji proobronnych i klas mundurowych, z kapitanem (w zawodach startuje 6-osobowa drużyna, 2 osoby stanowią rezerwę, którą można wprowadzić do drużyny najpóźniej na 1 godzinę przed startem w pierwszym dniu zawodów). Jeżeli kapitan zespołu nie jest pełnoletni, to zespołowi powinien towarzyszyć pełnoletni opiekun.
- Wiek uczestników mistrzostw od 18 lat lub 16 za zgodą rodziców poświadczoną przez Dyrekcję Szkoły lub Urząd Gminy - decyduje rok urodzenia). Bez górnego limitu wieku.
- W mistrzostwach nie mogą brać udziału żołnierze służby zawodowej i żołnierze rezerwy.
- Kapitan zespołu odpowiada za znajomość przez członków zespołu: programu i regulaminu mistrzostw, zasad, warunków bezpieczeństwa w czasie mistrzostw.
- Organizator zapewnia pole namiotowe oraz nieodpłatne wyżywienie tylko dla osób wymienionych w zgłoszeniu do mistrzostw.
- Nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru określonych w regulaminie, może spowodować dyskwalifikację zespołu lub zawodnika.
- Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania: zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w mistrzostwach sportowo - obronnych oraz: a) osoby niepełnoletnie - legitymacje szkolną i pisemną zgodę rodziców do udziału w mistrzostwach sportowo - obronnych;
b) osoby pełnoletnie – dowód tożsamości ze zdjęciem.
- Zawodnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, nie zostaną dopuszczeni do udziału w mistrzostwach.
- Organizator mistrzostw nie ponosi odpowiedzialności za skutki następstw nieszczęśliwych wypadków podczas mistrzostw.
a) Zgłoszenie należy przesłać do 29 wrzesienia 2017 r. do Komitetu Organizacyjnego na adres: Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych SZTURMAN 42 -700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35 lub na e-mail: biuro@fundacjaszturman.pl lub do czasu wyczerpania miejsc.
b) Natomiast potwierdzenie zgłoszenia, zawierające imienną listę uczestników i opiekunów musi nastąpić do 06 października 2017 r.
c) W mistrzostwach może uczestniczyć nie więcej niż 35 drużyn męskich, żeńskich lub mieszanych. O zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Arkusze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Fundacji: www.fundacjaszturman.pl/proobronni17
d) Przyjazd drużyn odbywa się na koszt własny instytucji kierujących poszczególne reprezentacje.
e) Komitet Organizacyjny zapewnia nocleg i wyżywienie - tylko dla osób wymienionych w zgłoszeniu do mistrzostw.
f) Losowanie numerów startowych zespołów odbędzie się na odprawie technicznej.

 
powrót