Zawody Sportowo-Obronne PROOBRONI 2018

Zawody Sportowo-Obronne "PROOBRONNI 2018" z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polske.
  1. Termin mistrzostw: 12 – 14.10.2018 r.
  2. Miejsce mistrzostw: Łazy koło Łochowa, woj. Mazowieckie.
  3. Noclegi i wyżywienie: zapewnia organizator.
  4. Charakterystyka zawodów: Zawody realizowane są w formie rajdu bojowego obejmującego konkurencje zespołowe, które są sprawdzianem umiejętności ogólnowojskowych członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych. Poszczególne konkurencje umiejscowione są na pętli taktyczne, którą zespoły pokonują w czasie dwóch dni. Reprezentacje w obu etapach zawodów startują według wylosowanej kolejności startu, ustalonej na losowaniu podczas odprawy technicznej dla kapitanów reprezentacji. Drużyny zostaną sklasyfikowane w kategorii męskiej i żeńskiej (drużyny mieszane sklasyfikowane zostaną w kategorii męskiej).
  5. Organizatorzy:
      Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych SZTURMAN.
Komisja Sędziowska:
      a. Sędzia główny
      b. Kierownik strzelania
      c. Główni sędziowie poszczególnych konkurencji
      d. Sędziowie startowi
      e. Sędziowie na punktach kontrolnych
Komisja Odwoławcza:
     Członkowie komisji (3 osoby - reprezentujące komisję sędziowską)
  1. Uczestnicy:
- W Mistrzostwach uczestniczą 5-osobowe reprezentacje organizacji proobronnych i klas
   mundurowych wraz z kapitanem. Jeżeli kapitan zespołu nie jest pełnoletni, to zespołowi
   powinien towarzyszyć pełnoletni opiekun.
- Wiek uczestników mistrzostw od 18 lat lub 16 za zgodą rodziców poświadczoną przez
   Dyrekcję Szkoły lub Urząd Gminy - decyduje rok urodzenia). Bez górnego limitu wieku.
- W mistrzostwach nie mogą brać udziału żołnierze służby zawodowej i żołnierze rezerwy.
- Kapitan zespołu odpowiada za znajomość przez członków zespołu: programu                     
  i regulaminu mistrzostw, zasad, warunków bezpieczeństwa w czasie mistrzostw.
- Nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru określonych w regulaminie, może
  spowodować dyskwalifikację zespołu lub zawodnika.
- Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania:  zaświadczenia lekarskiego o braku
  przeciwwskazań do udziału w mistrzostwach sportowo - obronnych oraz:
a) osoby niepełnoletnie - legitymacje szkolną i pisemną zgodę rodziców do udziału w
     mistrzostwach sportowo - obronnych;
b) osoby pełnoletnie – dowód tożsamości ze zdjęciem.
- Zawodnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, nie zostaną dopuszczeni do
   udziału w mistrzostwach.
- Organizator mistrzostw nie ponosi odpowiedzialności za skutki następstw nieszczęśliwych
   wypadków podczas mistrzostw.
Zgłoszenia, opłata startowa i uzgodnienia organizacyjne:
a) W celu zgłoszenia do zawodów należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać ją do 02 października 2018 r. do Komitetu Organizacyjnego na adres e-mail: biuro@fundacjaszturman.pl oraz dokonać opłaty startowej w terminie do 3 dni po jego wysłaniu, po tym terminie wszystkie zgłoszenia bez opłaty będą usuwane
b) Wysokość opłaty startowej wynosi 300,00 zł za jeden zespół.
Przelewu dokonać  wpisując nazwę zespołu na konto:
Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN”
Ul. Mostowa 19/1
87-100 Toruń
BIC: ALIOR BANK   81 2490 0005 0000 4500 7216 3137
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi za wyjątkiem opłat wniesionych za zespoły, które nie zostały zakwalifikowane na zawody ze względu na wyczerpanie limitu startujących drużyn. Opłata może być scedowana na inny zespół.

Proobronni_2018_Regulamin.pdf

Rodo


powrót